Leishmaniasis treatment ? a challenge that remains: a review

Título: 
Leishmaniasis treatment ? a challenge that remains: a review
Ano: 
2008
DOI: 
10.1007/s00436-008-0943-2
ISSN: 
09320113
Home: 
[doi:10.1007/s00436-008-0943-2]
Idioma: 
Inglês