4-Difluoromethyl-1-(4-methylphenyl)-1H-1,2,3-triazole