-{(2 )-3-Hydroxy-4-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanyl]-1-phenyl-2-butyl}-4-methylbenzenesulfonamide