"O maior espetáuclo da terra!" - circos, monstros, fronteiras e "self" na sociedade moderna