Anomalous behaviors during infiltration into heterogeneous porous media

Título: 
Anomalous behaviors during infiltration into heterogeneous porous media
Ano: 
2018
Idioma: 
Inglês
DOI: 
10.1016/j.advwatres.2018.01.010
ISSN: 
3091708
Home: 
doi:10.1016/j.advwatres.2018.01.010